Оплата услуг

1.     
Термінологія.
 
1.1.            Договір - ця угода між Організатором Аукціону та його Учасником.
1.2.            Аукціон - публічний продаж товарів за встановленими правилами.
1.3.            Платформа - Інтернет-сайт Аукціону, який слугує для продажу товарів.
1.4.            Сайт - ссылка
1.5.            Учасник - користувач, зареєстрований на Сайті.
1.6.            Лот - товар що виставляється для продажу на Аукціоні.
1.7.            Товар – товаром у розумінні цього Договору можуть бути будь-які речі, обіг який не заборонений діючим законодавством України.
1.8.            Власник лота – Учасник який розміщує лот на платформі
1.9.            Суб’єкт-покупець - Учасник, що робить комерційну пропозицію.
1.10.        Комерційна пропозиція - пропозиція ціни по лоту, яка пропонується Учасником.
 
2. Завдання та роль Платформі
 
2.1. Цей Договір носить характер публічної оферти і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. Діюча версія цього договору розміщена на Платформі ссылка.
2.2. Інформація про всі зміни в Договорі публікується не пізніше, ніж за 10 календарних днів до вступу їх в силу.
2.3. Організатор Аукціону надає у розпорядження Платформу, яка використовує доступні на даний час сучасні технічні засоби і якою можуть користуватись Учасники системи з метою введення даних про Товар, а також розміщення відповідних комерційних пропозицій щодо його купівлі.
2.4. Договори про відчуження Товару, які реалізовуються на підставі представлених на Платформі комерційних пропозицій, укладаються між власниками товарів та суб’єктами – покупцями, або їх юридичними представниками. Організатор Аукціону не є стороною такого договору і не несе відповідальності за подальшу долю Товару.
 
3. Обсяг зобов’язань
 
3.1.   З моменту акцепту цієї оферти для усіх користувачів Платформи виникають виключно ті обов’язки, які зазначені в Договорі. Для користувачів Платформи є недопустимим надання заяв іншого роду, а також запровадження на Платформі власних умов її використання, якщо вони не відповідають умовам цього Договору.
 
4. Реєстрація та умови використання Платформи
 
4.1.   Будь-яка особа стає Учасником з моменту реєстрації у системі. Власником лота вважається Учасник, який розміщує Лот на платформі. Суб’єктом-покупцем вважається Учасник, що робить комерційну пропозицію.
4.2.   Організатор Аукціону зберігає за собою право на відкликання наданих прав. Відкликання прав на користування Платформою має місце зокрема за описаних нижче умов:
a)      умисне або спричинене недбалістю введення на Платформу даних, що не відповідають дійсності;
b)      недотримання умов реєстрації;
c)      користування Платформою у спосіб, що не відповідає її призначенню;
d)     неодноразові (більше одного разу) випадки відмови від укладення договору відчудження, якщо Учасником був розміщений лот або зроблена комерційна пропозиція, що була обрана іншим Учасником – власником лота за прийнятну.
e)      виставлення на Платформі Товару, відносно якого раніше проводилися торги, та відносно якого Учасник був Суб’єктом-покупцем.
 
5. Користування Платформою
 
5.1. Після реєстрації та отримання прав на участь у Платформі Учасник отримує індивідуальний логін та пароль доступу.
5.2. Після реєстрації учасник зобов'язується переслати копії наступних документів Організатору Аукціону:
для фізичних осіб:
·         паспорт;
·         ІПН;
·         свідоцтво про реєстрацію (за наявності).
 
для юридичних осіб:
·         свідоцтво про державну реєстрацію;
·         ІПН;
·         свідоцтво платника ПДВ або Єдиного податку;
·         реквізити.
 
5.3. Особа, що пропонує товар, вносить свої комерційні пропозиції на Платформі, вказуючи їх термін дії, який повідомляється Учаснику. В разі зацікавленості Учасник представляє свою комерційну пропозицію щодо купівлі цього товару у вигляді ставки.
5.4. Надаючи свою пропозицію щодо купівлі, Учасник представляє власникові товару зобов’язуючу комерційну пропозицію, яка визначає його зобов’язання придбати товар протягом 3-х тижнів з дати розміщення лоту на Платформі. Після закінчення часу, протягом якого збираються пропозиції щодо купівлі товару, особа, що пропонує лот, отримує найбільш вигідні комерційні пропозиції з Платформи і передає їх Власникові товару.
 
6. Обов’язки сторін
 
6.1. Власник Лоту зобов'язаний вказати у Лоті об’єктивну інформацію відносно стану та комплектності Товару, а також усі наявні правові обмеження, що до нього відносяться.
6.2. Учасник, в разі обрання його комерційної пропозиції, зобов’язаний без зволікань (максимум протягом двох тижнів), укласти з власником Товару договір відчуження.
6.3. Власник Лоту зобов’язаний доставити Учаснику, комерційну пропозицію якого він обрав, разом із Товаром, оформлений належним чином комплект необхідних документів.
6.4. Крім того, Власник Лоту зобов’язаний забезпечити незмінний стан Товару від моменту розміщення його на Платформі до моменту отримання Учасником.
6.5. Учасник, комерційну пропозицію якого було обрано, має право відмовитись від купівлі товару тільки у випадку виявлення помилок чи інших недоліків в оформленні документів на товар або суттєвих невідповідностей даних щодо стану та комплектності  товару опису, представленому власником Лоту при його розміщенні.
6.6.  Учасник, який відмовляється від укладення договору відчуження, зобов’язаний негайно (не пізніше, ніж протягом 1 робочого дня з дати здійснення огляду) повідомити про це Організатора Аукціону та повідомити причини свого відмовлення.
6.7. Організатор Аукціону має право присвоювати Учасникам ту або іншу ступень у рейтингу довіри, виходячи з самостійно розробленої методології, яка б враховувала  активність Учасника у торгах та подальших укладеннях договорів відчуження. Організатор Аукціону не зобов’язаний повідомляти Учасників про підстави, якими він керувався під час присвоєння того чи іншого ступеню. При цьому будь-яке порушення пунктів даного договору при використанні Платформи можуть впливати на рейтинг учасника.
 
7. Оплата
 
7.1. Плата за користування Платформою встановлюється Організатором Аукціону самостійно, виходячи з характеру Товару та міркувань економічної доцільності. Про розмір сплати Учасник повідомляється при виборі тієї чи іншої групи Товару. Організатор Аукціону має право звільнити Учасника (або групи Учасників) від сплати за користування Платформою 
 
8. Відповідальність
 
8.1. Організатор Аукціону не несе відповідальності об’єктивність інформації стосовно стану та комплектності Товару, а також за правдивість інших даних, наданих Учасниками.
8.2.Учасник несе особисту відповідальність за юридичну чистоту угоди про відчуження Товару.
 
9. Захист даних
 
9.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI Учасник добровільно надає Організатору Аукціону свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) своїх персональних даних, а саме: паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, інших документів про підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця, у т.ч. щодо його системи оподаткування, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання та місця здійснення підприємницької діяльності, банківські реквізити, інші дані, добровільно надані для реалізації мети обробки, - з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів України.
9.2. Учасник також дає згоду на передачу своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних, виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», які встановлюють порядок обробки та захисту. Учасник не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до вказаної бази персональних даних, третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в його інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.
9.3. Не може бути предметом суперечок інформація про Товар, яка оброблюється та в подальшому використовується Організатором Аукціону з метою маркетингових досліджень та висновків відносно ринкової ситуації стосовно тих чи інших товарних груп, якщо ця інформація не ідентифікує Учасників та не дає змогу для такої ідентифікації стороннім особам.
 
10. Юрисдикція
 
10.1.        Будь-які суперечки, що виникають у зв’язку з цим договором, будуть розглядатись та вирішуватись згідно діючого законодавства України.
 
11. Завершальні застереження
 
11.1.        У питаннях, які не врегульовані умовами цього договору, застосовуються положення чинного законодавства України.
11.2.        Учасник підтверджує своє повне ознайомлення і згоду з умовами даного Договору шляхом реєстрації на сайті Аукціону. Договір між Організатором Аукціону і Учасником набирає чинності з моменту згоди Учасника з умовами Договору шляхом проставлення відповідної позначки при реєстрації Учасника.

Введите текст с картинки:

Обновить картинку